< < 2020-2021 Güz Dönemi Mimarlık Bölümü Dgs İle Kayıt Olan Öğrenciler Hakkında

2020-2021 Güz Dönemi Mimarlık Bölümü Dgs İle Kayıt Olan Öğrenciler Hakkında

12 October 2020

DERS MUAFİYET TALEPLERİ  

07 Ekim 2020 tarihinde açıklanan 2020-DGS Yerleştirme Sonuçlarına göre Fakültemiz programlarına yeni kayıtlanacak öğrenciler daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim görerek başarılı oldukları derslerden muaf olmak için başvuru yapabilirler. Bunun için 09-19 Ekim 2020 tarihleri arasında ekte yer alan İntibak ve Eşdeğerlilik formunu doldurup (ıslak imzalı) transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

Ders Muafiyetleri Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’nde yer alan açıklamalar kapsamında yapılacaktır.  

İlgili yönetmelik kapsamında derslerden muaf olma taleplerinde dikkat edilecek hususlar: 

 

  1. Bu dersler için ilk kayıt esnasında bir hafta içinde (belirlenen tarihler arasında), istenen evrakların ilgili forma eklenerek başvuru şahsen veya posta ile yapılması, (sonraki başvurular kabul edilmeyecek) 
  1. Bu derslerin, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması, (5 yıl öncesi kabul edilmeyecek) 
  1. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar. (Her öğrencinin sadece 1 defa başvuru hakkı vardır.) 

 

 İlgili Yönetmelik: 

Kredi transferi ve muafiyet 

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not transferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. 

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir, daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır. 

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri kazandıkları programın derslerinin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar. 

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, programlarına geri dönmelerinden itibaren bir hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yaparlar. Bu talepler 36 ncı maddeye uygun olarak sonuçlandırılır. 

     DEKANLIK  

ANNOUNCEMENTS

Top