DUYURULAR

YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz Senatosunun Yaz Stajlarıyla ilgili 08.05.2020 tarihli ve 2020/88 sayılı kararına istinaden;

-Yaz stajı yapabileceği kurumları bulan öğrencilerin staj yerlerini, mevcut staj yönergesi ve uygulama esasları doğrultusunda Staj Komisyonuna ve Mimarlık Fakültesine bildirerek, elektronik posta veya İBUZEM ALMS sistemi üzerinden onay almasına, komisyonun belirlediği tarihlerde stajlarının bitiminde staj defterini Staj Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirme için teslim etmesine,

-Staj yeri bulamayan öğrencilerin ise Staj Komisyonunun ilan edeceği konulara ve teslim esaslarına uygun olarak hazırlanan araştırma projelerinin çerçevesinin uygulama esaslarının, Staj komisyonu tarafından belirlenerek Dekanlığımıza bildirilmesine ve konunun öğrencilere duyurulmasına, komisyonun ilan edeceği takvime göre elektronik posta veya İBUZEM ALMS sistemi üzerinden teslim etmelerine; staj değerlendirmeleri, kriterleri ve tarihlerinin belirlenmesi ile gerekli evrakların kabulünün Staj Komisyonu tarafından yapılmasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

16.03.2020-20.04.2020 tarihleri arasında yapılamayan uygulamalı derslerin telafisinin yapılıp yapılamayacağı konusunda tüm uygulamalı derslerin yürütücülerinin görüşleri Mimarlık Bölüm Başkanlığınca alınmış ve ders yürütücülerinden gelen görüşler doğrultusunda, derslerin 19 Haziran 2020 tarihinde sonlanacak şekilde planlandığı, gerektiğinde telafi derslerin yapıldığı ve yapılmakta olduğu kanaatine varılmıştır.
 
Bu nedenle telafi derslerinin yapılmasına gerek duyulmadığı ancak; telafiye gerek duyulan derslerde ders yürütücülerinin akademik takvime bağlı kalarak bu derslerin telafisinin 19 Haziran 2020 tarihine kadar (hafta içi-hafta sonu) yapılarak, telafi programlarının Dekanlığa bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliğiyle karar verildi.
 
'' 10 Haziran 2020 tarihi 18:00 saatinde, 2020 yılı yaz stajlarıyla ilgili uzaktan bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Staj yapacak öğrencilerin katılımı zorunludur.
 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim sürecinde sınavlar hakkında alınan kararlar:

  Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2020 tarihli yazısı uyarınca şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların pandemi mücadelesinde bir risk oluşturacağı nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi dönem sonu, bütünleme, tek-çift ve azami öğrenim sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına, sınavlar için kullanılacak dijital imkanlar veya ödev, proje gibi yöntemlere akademik birimlerin yönetim kurullarınca karar verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu, bütünleme ve tek-çift sınav takviminin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi:

Final: 22 Haziran 2020 – 4 Temmuz 2020

Bütünleme: 13 – 17 Temmuz 2020

Tek-çift sınavları: 23 - 25 Temmuz 2020

NOT: Dersi yükseltmeye alan öğrencilere 19.06.2020 tarihine kadar ders bırakma hakkı verilmesi ve daha önce aldığı notun geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

STAJ TESLİMLERİ DUYURUSU

2018-2019 Yaz dönemi stajını tamamlayan ve Staj II - Staj IV derslerine kayıtlı olan öğrencilere (sadece staj II ve IV dersi kalanlar) ait staj dosyası ve ilgili dökümanların taranmış dijitallerini 12.06.2020 tarihi 17:00 saatinden önce This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine teslim edilmesi gerekmektedir. (Bu adres dışında başka bir adrese gönderilen E-postalar dikkate alınmayacaktır.)

Covid-19 sonrası normalleşme sürecinde dijital olarak teslim edilen tüm dökümanların basılı halleri staj komisyonu tarafından istenecektir. Teslim tarihleri mimarlık bölümü web sayfasında ve panosunda ayrıca duyurulacaktır.

NOT I : İsimsiz mailler dikkate alınmayacaktır. Gönderilen dosyalar PDF formatında birleştirilmiş tek bir dosyada Öğrenci No - Adı, Soyadı - Staj Türü olarak isimlendirilmesi önemlidir.

NOT II : Ekte gönderilen dilekçenin ıslak imzalı şekilde doldurulmuş, taramış nüshasını E-postaya eklenmesi gerekmektedir.

Rektörlüğümüzün 15.04.2020 tarih ve 23609 sayılı Senato Kararı-Uzaktan Öğretim konulu yazısı ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan 2020/41 Kararı gereği lisans programında bulunan tüm teorik ve teorik derslere ait uygulama dersleri ve bunların dışındaki diğer uygulama derslerinin mevcut teknolojik imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması kararı alınmıştır. 

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu ile verilmesine ilişkin alınan 2020/67 sayılı BAİBÜ Senato Kararı, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

Pandemi nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, devam edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme 31/03/2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur; 

-Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime (fakülte, yüksekokul, MYO) e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit edebilir.

-Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.

-Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

-ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.

-Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

-Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

Bolı Abant İzzet Baysal Üniveristesi, Mimarlık fakültesi, Fakülte Kurulu'unun 24.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği uygulamalı derslerin(Temel Tasarım I-II, Çizim Teknikleri I-II, Mimari Proje I-II-III-IV-V, Uygulama Projesi, Mezuniyet Projesi ve Şehircilik Projesi) teorik ve uygulamalı olarak senkron bir şekilde yürütülmesi gerektiğinden 20.03.2020 tarihli ve 2020/67 no.lu Üniversitemiz Senato kararında belirtilen ‘Teorik ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülerek ders kapsamındaki uygulamaların ilerleyen zamanlarda belirlenecek yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılması' gereğince, Uzaktan Eğitim kapsamı dışında tutularak ilerleyen zamanlarda belirlenecek yoğunlaştırılmış uygulama takvimine göre yapılması ve ders müfredatımızda yer alan diğer teorik ve uygulamalı derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda oluşturulan ders programı ekte paylaşılmıştır.

Page 7 of 10

HABERLER

Top