DUYURULAR

Mimarlık Bölümü 2020-2021 güz dönemi ödev staj başvuru sonuçları ekte paylaşılmıştır.
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Değerli Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir.

Nisan ayında COVID19 ile mücadelede rol almak isteyen gençlerin talebi ile STAR programı başlatılmıştır.

Bu program ile COVID-19 mücadelesine yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 300 bursiyer desteklenmiş, desteklenenlerin 118'ini lisans öğrencileri oluşturmuştur.

Böylece lisans öğrencilerinin sürece dahil edilmesinin araştırma ekosisteminin lisans düzeyine indirgenmesi açısından önemli bir kazanım olduğu tecrübe edilmiştir.

Araştırma becerisinin lisans düzeyine indirgenerek bilimsel yöntem ve onun gerektirdiği tüm teknik bilgi, beceri ve tutumları öğrenip sergileme bilincinin genç yaştan itibaren kazandırılması, gençlerimizin araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması, önceliği yerli ve milli teknoloji üretmek olan ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir.

Bu anlayışla lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerimizin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR çağrısı hazırlanmıştır.

Ülkemizde ilk defa bu denli büyük bir proje tabanlı burs programı başlatılmıştır. Yeni çağrı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi desteklenecektir.

Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri ile TÜBİTAK araştırma projelerini buluşturmak amacıyla star.tubitak.gov.tr portalı oluşturulmuştur.

Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süresince aylık 750 TL ile desteklenecektir. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 20.10.2020 tarihinde duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlayacaktır.

Başvuru için  star.tubitak.gov.tr linkini takip edebilirsiniz.

DERS MUAFİYET TALEPLERİ  

07 Ekim 2020 tarihinde açıklanan 2020-DGS Yerleştirme Sonuçlarına göre Fakültemiz programlarına yeni kayıtlanacak öğrenciler daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim görerek başarılı oldukları derslerden muaf olmak için başvuru yapabilirler. Bunun için 09-19 Ekim 2020 tarihleri arasında ekte yer alan İntibak ve Eşdeğerlilik formunu doldurup (ıslak imzalı) transkript (onaylı) ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

Ders Muafiyetleri Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’nde yer alan açıklamalar kapsamında yapılacaktır.  

İlgili yönetmelik kapsamında derslerden muaf olma taleplerinde dikkat edilecek hususlar: 

 

  1. Bu dersler için ilk kayıt esnasında bir hafta içinde (belirlenen tarihler arasında), istenen evrakların ilgili forma eklenerek başvuru şahsen veya posta ile yapılması, (sonraki başvurular kabul edilmeyecek) 
  1. Bu derslerin, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması, (5 yıl öncesi kabul edilmeyecek) 
  1. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar. (Her öğrencinin sadece 1 defa başvuru hakkı vardır.) 

 

 İlgili Yönetmelik: 

Kredi transferi ve muafiyet 

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not transferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. 

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 27 nci maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir, daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır. 

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri kazandıkları programın derslerinin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar. 

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, programlarına geri dönmelerinden itibaren bir hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yaparlar. Bu talepler 36 ncı maddeye uygun olarak sonuçlandırılır. 

     DEKANLIK  

Sevgili Öğrencilerimiz,

Tev başvuruları başlamıştır.

http://burs.tev.org.tr/ adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

21 Eylül 2020- 18 Ekim 2020 tarihleri arasında belirtilen internet adresindeki formu doldurup açıklanan prosedürü takip etmeniz gerekmektedir. 

Uzaktan Eğitim sebebiyle Mimarlık Bölümünde ders seçimini onaylatan ya da düzenleme yapmak isteyen öğrencilerimiz, verilen saat aralıklarında kendi danışmanlarına ait toplantı linklerine girip, derslerini onaylatmaları gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

-Arş. Gör. Müge Haliloğlu:  (08 Ekim 2020 saat 14:00-22:00) https://meet.google.com/weg-pzjp-ywk

-Arş. Gör. Hatice Tuğba Karayama:  (08 Ekim 2020 saat 12:30- 02:00) https://meet.google.com/fjh-sgie-pbw 

-Arş. Gör. Yasemin Hekimoğlu:  (08 Ekim 2020 saat 12:30- 02:00) https://meet.google.com/yhv-qjip-guz 

-Arş. Gör. Saime Gümüştaş Babalı (08 Ekim 2020 saat 14:00-22:00) meet.google.com/yye-fqhw-izh

 

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

05 Ekim - 09 Ekim 2020 Tarihli Haftanın Ders Linkleri

Toplantı linkleri ekte paylaşılmıştır.

NOT: Toplantı linkleri belli olmayan dersler yürütücüler tarafından öğrencilere bildirilecektir.

 

EK1: 

Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Çakırca

MİMARİ PROJE I  LİNKİ …………:   meet.google.com/crw-pfij-ncb 

ÇAĞDAŞ MİMARLIK SEMİNERİ…:   meet.google.com/ykx-khhq-gut

KORUMA SEMİNERİ LİNKİ ………:  meet.google.com/gdg-vjub-rwh

UYGULAMA PROJESİ  LİNKİ …… :   meet.google.com/ooe-ntrb-ygq   

EK2:

Öğr. Gör. Meral Vural

Mimarlık ve Sanat Tarihi III :   https://meet.google.com/ivv-gndf-sbo?authuser=0

EK3:

Dr. Öğr. Üyesi Emrehan Kutluğ Şahin

Coğrafi Bilgi Sistemleri : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI0MDVmZWYtNTg5Ny00NzNjLWEyMzctM2EzMDhmODgxYTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%22c5984497-1b47-430e-8287-2727d7b49d2b%22%7d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3 of 10

HABERLER

Top