DUYURULAR

Ödev_Staj Hakkında

BAİBÜ Senatosunu E-38418255-050.01.04-2100038102 sayılı
Zorunlu stajlar için öğrencilerinin staj yerleri bulamaması durumunda bu öğrencilerin ilgili akademik birimlerin çerçevesini belirleyici Staj Projesi hazırlayarak staj yapabilmesine ilişki’’
kararı uyarınca Ödev Staj Projesi hakkı tanınmıştır.
 
Yaz döneminde uygulama staj yerine yapılabilecek Ödev Stajı konusunda önümüzdeki günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Staj belgeniz Bölüm Başkanlığınca imzalanıp staj yapılacak firmadan onaylatılması sonrasında Fakülte mail adresine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) aşağıdaki kurallara göre göndermeniz gerekmektedir. 
 
1. Mailin Konu kısmına "Ad ve Soyad: Onaylı Staj Belgesi" ve ayrıca dosya adına mutlaka  ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI yazılmalı.
2. Onaylı belge çıktı alınıp firmaya onaylatıldıktan sonra tek bir pdf şeklinde ve e-posta ekinde iletilmelidir. Ekte yer almayan belgeler indirilememekte ve görüntülenememektedir.
3. Provizyon Müstehaklık belgesi aynı şekilde pdf formatında eklerde yer almalıdır.
4. Pdflerin dosya boyutu toplam 2 mb'yi geçmemelidir. Jpeg ya da başka formatta gönderim yapılmamalı.
5. Provizyon belgesi olmayan öğrenciler belgenin olmadığına dair e-devlet çıktısını ya da muadili belgeyi maile eklemelidir. 
6. Hafta sonu staj yapan öğrenciler için; firmaların hafta sonu çalıştığına dair onaylı izin belgeleri maile eklenmelidir.
7. Öğrencilerin iş güvenliği eğitimi aldıklarına dair güncel sertifikaları maile eklenmelidir. 
8. Firma onayları sonrası Staj Komisyonuna yapılan son başvurular için tarih 28 Mayıs 2021 saat 16:00'dır.
9. Bu kurallara uygun olmayan staj belgeleri işleme alınmayacaktır.
 
 

Bölüm başkanlığına pandemi döneminde e-posta ile yapılan staj başvurularında dikkat edilecek hususlar;

 

08.05.2020 Tarihli 2020/08 Sayılı Senato kararına istinaden, 2020-2021 yılı bahar eğitim öğretim dönemi ödev-staj başvuru sonuçları ekte paylaşılmıştır.
2020-2021 yılı bahar dönemi staj oryantasyon eğitimi tüm öğrencilerimizin katılımına açık olarak 19 Nisan Pazartesi günü 17:30 ile 19:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 
Bağlantı linki:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2ExNWY1ZjctZTM0Mi00ZjE1LTg5MjEtMzAwMzJkYmJkYjY3%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%22f5670071-c9d4-479c9e68-0027d0ee56ee%22%7d
 
 
2020 tarihli Senato, 2020 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu ve 2020 tarihli Bölüm Kurulu kararları gereğince dönem içi ödev staj başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını içeren belge ektedir.
 
Ödev staj son başvuru tarihi 19 Nisan 2021 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.
Page 1 of 11

HABERLER

Top