Staj Oryantasyon Eğitimi

13 Nisan 2021
2020-2021 yılı bahar dönemi staj oryantasyon eğitimi tüm öğrencilerimizin katılımına açık olarak 19 Nisan Pazartesi günü 17:30 ile 19:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 
Bağlantı linki:
 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2ExNWY1ZjctZTM0Mi00ZjE1LTg5MjEtMzAwMzJkYmJkYjY3%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%22f5670071-c9d4-479c9e68-0027d0ee56ee%22%7d
 
 

HABERLER

Top